نبعه : اسمی دخترانه از لقب های حضرت زینب به معنای چشمه ی پاک آب گوارا